Global Missiology (Simplified Chinese), Vol 1, No 15 (2019)

Font Size:  Small  Medium  Large

2019年1月号 编者的话

温以诺 教授

Abstract


5520191月号

本期主题  —  实用散聚宣教学

 

20191月号   编者的话 - 温以诺 教授

 

本期主题是「实用散聚宣教学」,故此本期选取文章,包括在国内大城市的散聚民工、来自尼泊尔客工的散聚宣教事工、欧洲因「一带一路」引发的散聚宣教新契机。所选取都是实用散聚宣教学相关专文,以飨读者。

 

承蒙叶大铭牧师,继续为本刊「宣教随笔」栏撰写专文,特此致谢

 

《环球华人宣教学期刊》第5520191


Full Text: DOC PDF