, S. 6 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHÚA GIÊ XU Câu Giải Đáp của Cuộc Đời

Anh Lê

Tóm tắt


Người trần thế cố tìm câu giải đáp
Cho bao nhiêu vấn nạn của kiếp người,
Dầu dày công, gắng sức mãi không ngơi . . .
Cũng thúc thủ, đành bó tay tuyệt vọng.

Toàn văn: DOC PDF HTML