, S. 7 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

A Prayer from the Heart

Hanh Nguyen

Tóm tắt


Lạy Cứu Chúa, con xin Ngài hãy đến

Nhắc nhở con ghi đếm phước ân Ngài...