, S. 7 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tường Trình Truyền Giáo Giáng Sinh 2011 tại Malaysia

Tin Nguyen

Tóm tắt


Giáng Sinh 2011. Tin-Lành cùa Chúa Giê-xu được rao giảng tại Rawang, Selangor, Malaysia.

Toàn văn: XML