, T. 1, S. 8 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đời Con Có Chúa

Phạm Trọng Bình

Tóm tắt


Bài thơ làm sau khi chịu Lễ Báp Tếm tháng 6, 2011 tại Malaysia.

Toàn văn: PDF