Đời Con Có Chúa

Các tác giả

  • Phạm Trọng Bình

Tóm tắt

Bài thơ làm sau khi chịu Lễ Báp Tếm tháng 6, 2011 tại Malaysia.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2011-10-03

Số

Chuyên mục

Articles