, S. 7 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chúa Giê-xu - Đấng Cất Đi Sự Xấu Hổ

Tin Nguyen

Tóm tắt


Luật pháp và sự công bình không phải là lăng kính duy nhất mà qua đó chúng ta có thể đọc và hiểu Kinh Thánh. Roland Muller, một văn sĩ Tin-Lành hầu việc Chúa giữa vòng người Hồi Giáo, đã nhận xét cách tinh tường rằng ngoài lăng kính của luật pháp và công bình (law and righteousness), Kinh Thánh còn có thể được tìm hiểu qua lăng kính sự xấu hổ và danh dự (shame and honor), lăng kính của quyền năng và sự giải cứu (power and deliverance) và lăng kính của sự sợ hãi và giải thoát (fear and liberation).

Toàn văn: Không đề