, T. 1, S. 8 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mạ Tôi

Trần Đà

Tóm tắt


Bài viết về người mẹ chồng thân yêu và lời thỉnh cầu con cái Chúa cầu nguyện cho sự cứu rỗi của bà cụ.

Toàn văn: PDF