, S. 6 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chiến trận Thuộc linh: Vượt Thắng Khỏi Tình Trạng bị Quỉ ám

Enoch Wan

Tóm tắt


Các nhà lãnh đạo Hội Thánh không hoàn toàn đồng ý với nhau phương cách thể nào và tại sao liên quan đến vấn đề quỉ ám Cơ Đốc nhân, nhưng tất cả đồng ý rằng Cơ Đốc nhân có thể bị quỉ ám. Do đó, sự đắc thắng việc quỉ ám là một lảnh vực quan trọng trong chiến trận thuộc linh của Cơ Đốc nhân chống lại tội lỗi, bản ngã và Sa tan (và ma quỉ). Cuộc tranh biện với khả năng có đầy những quan điểm bất đồng thách thức chúng ta suy nghĩ về những cơ hội và tầm mức ảnh hưởng của việc Cơ Đốc nhân vị quỉ ám lan rộng đến đâu bao nhiêu


Toàn văn: DOC PDF HTML