Vol. 2 No. 18 (2022): 《环球华人宣教学期刊》第六十八期

第68期2022年4月号 本期主题  —  梁伟材牧师:  「生命礼赞」  
Published: 2022-04-10

编者的话

II. 差传篇

III. 牧养篇 -- CPC (多伦多中华基督教长老会):

IV. 牧养篇 -- ECCC (爱城福音堂):

V. 牧养篇 -- KTAC (九龙塘宣道会):